Projekt

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví – uměleckých realizací vzniklých ve veřejném prostoru mezi lety 1950-1989. U objektů z vybraných materiálů je také cílem stanovit památkové postupy a metodiky pro dlouhodobou preventivní ochranu, konzervaci a restaurování těchto uměleckých děl.

Projekt se věnuje exteriérovým dílům – sochám, reliéfům svázaným s architekturou i dílům různých nástěnných technik (mozaika, sgrafito). Tato patří mezi nejohroženější skupiny nemovitého kulturního dědictví. Naprostá většina z nich není prohlášena za nemovité kulturní památky. Komplikací při prohlašování je často nedostatek informací o vlastnictví objektů, autorství, dataci, výtvarných kvalitách či autenticitě zachování děl. Hlavním z cílů je proto vytvoření odborné mapy s informacemi ověřenými v dobových písemných pramenech (zápisy komise ČFVU pro spolupráci výtvarníka s architektem). Ta bude přehledným způsobem zpřístupňovat co nejúplnější data o vzniku děl a díky terénnímu průzkumu také o jejich aktuálním stavu. Finálním cílem topografické části projektu bude identifikovat a doporučit další ochraně především díla vyšší kvalitativní úrovně (často od uznávaných umělců a vysoké materiální hodnoty). Budou prezentována i široké veřejnosti v mediálním prostoru.

Pro zhotovení exteriérových realizací se používala celá řada dosud neuplatňovaných materiálů a technik. Proto je důležitou součástí projektu materiálový výzkum a vytvoření pracovních postupů preventivní údržby a ochrany objektů z různých „moderních“ materiálů (beton, cementové sgrafito, laminát). Budou vyvíjeny efektivní metody nedestruktivního a minimálně destruktivního průzkumu objektů in situ. Na modelových příkladech budou aplikovány konzervační a restaurátorské zásahy vedoucí k vytvoření památkových postupů a metodik pro vybrané druhy materiálů.

Řešitelé

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
doc. Tomáš Lahoda, ak. mal.

VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek
prof. Ing. Pavel Novák, CSc.

Aktuality


25. listopad 2018
Vychází kniha o umění ve veřejném prostoru bývalého východního Německa

Nová publikace DDR. Baubezogene Kunst s podtitulem Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990 přibližuje 120 dochovaných uměleckých děl v oblasti mezi Baltským mořem a Krušnými horami. Jejím autorem je architekt Martin Maleschka z Chotěbuze, který se dlouhodobě věnuje dokumentaci uměleckých děl z druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru bývalého východního Německa. Představení knihy se uskuteční 13. prosince v braniborském Eisenhüttenstadtu v Dokumentačním centru každodenního života v NDR. Více na stránkách nakladatelství DOM publishers a na facebookové události.

Vychází kniha o umění ve veřejném prostoru bývalého východního Německa

21. říjen 2018
Výstava textilní výtvarnice Inez Tuschnerové v Moravské galerii v Brně

Do 27. ledna 2019 je v brněnském Pražákově paláci k vidění výstava přibližující tvorbu textilní výtvarnice a kostýmní návrhářky Inez Tuschnerové (1932–2015). Jako jedna z prvních umělkyň pracovala s technikou art protis a je autorkou řady monumentálních realizací v architektuře a veřejném prostoru. Více na stránkách Moravské galerie v Brně

Výstava textilní výtvarnice Inez Tuschnerové v Moravské galerii v Brně

16. říjen 2018
V rámci projektu vznikla studie o Antonínu Gajduškovi

Iniciátorky projektu Vladislava Říhová a Zuzana Křenková publikovaly studii v časopisu Slovácko (2017, č. 1), který vydává Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Studie se věnuje Antonínu Gajduškovi a přináší soupis jeho uměleckých děl ve veřejném prostoru. Více o časopisu Slovácko na stránkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Vladislava Říhová – Zuzana Křenková, Antonín Gajdušek (1927–2001), soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru, Slovácko LIX, 2017, č. 1, s. 281–300.

V rámci projektu vznikla studie o Antonínu Gajduškovi

26. září 2018
Výstava Nebezpečný V. K. Novák přibližuje také realizace ve veřejném prostoru

Do 11. listopadu je v Galerii Národní technické knihovny k vidění výstava sochaře a šperkaře Vratislava Karla Nováka (1942–2014), který vytvořil mnoho kinetických kovových plastik umístěných ve veřejném prostoru v Čechách i v zahraničí. V současnosti se z realizovaných plastik Vratislava Karla Nováka nacházejí ve veřejném prostoru již jen dvě třetiny a ne všechny jsou v dobrém technickém stavu. Více na stránkách galerie a na facebooku.

Výstava Nebezpečný V. K. Novák přibližuje také realizace ve veřejném prostoru

20. září 2018
Přednáška a vycházka po Blansku se zaměří na umělecká díla ve veřejném prostoru

Galerie města Blanska připravila doprovodný program k probíhající výstavě V toku času o kulturní a společenské scéně Blanska v rozmezí let 1945–1989 s přesahy do současnosti. Uskuteční se výtvarné dílny, projekce filmů a přednášky. 26. září bude hovořit Jana Kořínková o poválečném umění v architektuře a veřejném prostoru. 6. října se uskuteční vycházka s Pavlem Svobodou po blanenských sochách ve městě. Více na facebookovém profilu Galerie města Blanska.

Přednáška a vycházka po Blansku se zaměří na umělecká díla ve veřejném prostoru

12. září 2018
Vycházka se zaměří na uměleckou výzdobu sídliště Ďáblice

23. září se uskuteční vycházka nazvaná Sídliště Ďáblice a jeho „domovní znamení“. Provázet bude Helena Macháčková z pořádajícího Divadla Kámen. Zaměří se na umělecká díla v centrální části sídliště a především na dochovanou výzdobu vstupních hal obytných a výškových domů, takzvaná domovní znamení. Více na stránkách Divadla Kámen a facebookové události.

Vycházka se zaměří na uměleckou výzdobu sídliště Ďáblice

11. září 2018
Znovunalezené sousoší se vrátilo na původní místo

10. září bylo před budovou Základní školy Zeyerova v Olomouci slavnostně odhaleno sousoší Vladimíra Navrátila Aby všechny děti světa... Bronzové sousoší zdobilo více jak čtyři dekády prostor před budovou školy, ale po osudných povodních v roce 1997 bylo přemístěno do leteckého krytu v podzemí školy, kde na svou renovaci čekalo 20 let. Na zdánlivě ztracenou realizaci při terénním průzkumu v rámci projektu Sochy a města narazili kolegové Václav Dvořák a Jan Jeništa. Repatriace se ujalo město Olomouc. Více na stránkách magistrátu města Olomouce.

Znovunalezené sousoší se vrátilo na původní místo Foto: Magistrát města Olomouce

10. září 2018
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru

Letošní program akce nazvané Přerovské dvorky přiblížil nejen nevšední zákoutí města, ale též umělecké realizace, které ve městě vznikaly po druhé světové válce. Připraveno bylo několik kratších komentovaných prohlídek uměleckých děl ve veřejném prostoru a slepá mapa, do které si zájemci mohli doplnit známá díla. Akce se uskutečnila 9. září. Více na facebookové události.

V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru

15. srpen 2018
Konference se zaměří na péči o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech

3. září se v Praze uskuteční konference Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech. Setkání se zaměří na péči o moderní materiály v kulturních institucích České republiky. Pracovníci řady institucí budou prezentovat svou činnost ve výzkumu, péči a zásazích na sbírkových předmětech z plastů a budou představeny aktuální informace v této oblasti. Setkání se uskuteční v rámci činnosti pracovní skupiny „Plasty“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů Národní knihovnou České republiky, Ústavem chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně. Více na stránkách Metodického centra konzervace Technickém muzeu v Brně.

Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech. Foto: Wellcome Library, London - Wikimedia Commons, CC-BY-4.0

15. červenec 2018
Zánik díla Zkrocená energie od Otakara Schindlera pro Důl Dukla

Projekt Sochy a města si mimo jiné klade za cíl, aby napomohl zabraňovat devastacím uměleckých děl z poválečného období v architektuře a ve veřejném prostoru. Zánik díla Zkrocená energie od Otakara Schindlera pro Důl Dukla v Havířově z roku 1958 zaznamenal kolega Jakub Ivánek.

Stav díla v roce 2016
Stav v roce 2018

Restaurování

Projekt se věnuje výzkumu a restaurování tří okruhů děl, které jsou mezi uměleckými díly 50. - 80. let 20. století hojné - sgrafito, betonové a laminátové plastiky. Cílem restaurátorů a technologů je stanovení nových metodik výzkumu a restaurování materiálů a také jejich aplikace při konkrétních památkových postupech. V úvodní části projektu byl v jednotlivých okruzích sestaven seznam devastovaných děl a všeobecně byl zkoumán charakter jejich poškození. V současnosti probíhají restaurátorské průzkumy a příprava restaurátorských zásahů na některých vybraných objektech. Navíc spolupracujeme i při průzkumech uměleckých děl druhé poloviny 20. století, která jsou vytvořena z dalších materiálů, především kovu.

Sgrafito
Brno, Venhudova ulice – restaurování sgrafitového domovního znamení

Beton
Praha, Žižkov – restaurátorský průzkum sochy
Přerov, hřbitov – restaurátorský průzkum sochy Hudebníka
Přerov, hřbitov – restaurování sochy Hudebníka

Laminát
Praha Strašnice – restaurátorský průzkum sochy Rychlost

Další průzkumy
Česká Lípa, Větrná ulice – průzkum technického stavu kinetické plastiky Meteorologická družice

Výstupy

Hlavní výsledky projektu mají vztah k ochraně uměleckých děl 2. poloviny 20. století, jejich zaměření je však různorodé. Metodiky budou zahrnovat komplexní pohled na vymezené oblasti výzkumu a restaurování, na rozdíl od památkových postupů, které se váží na úžeji vymezenou problematiku obnovy konkrétních uměleckých děl.
Široce pojatým výstupem je odborná mapa, resp. databáze Sochy a města, která sleduje exteriérová umělecká díla v celé České republice. Kromě základní dokumentace uměleckých děl v terénu (fotografování, měření, lokalizace) se u každého objektu zaměřujeme také na otázky vzniku díla, tedy na vyhledání informací o jeho autorství a dataci. Z pohledu budoucího restaurování díla sledujeme též z materiálového hlediska a věnujeme pozornost jejich aktuálnímu poškození, starším opravám a restaurátorským zásahům.

Metodika archivního průzkumu uměleckých děl 2. poloviny 20. století ve veřejném prostoru

Metodika průzkumu a preventivní ochrany laminátových sochařských děl v terénu

Památkový postup restaurování betonové sochy

Památkový postup restaurování cementového sgrafita

Mapa České umění 50. – 80. let 20. století ve veřejném prostoru


Publikace:
Jako výstupy vědecké práce na projektu je plánována řada odborných studií, publikace výsledků v rámci vědeckých konferencí a také závěrečná knižní publikace.

Dosud vyšly tyto studie:

  • Archivní fondy podniku českého fondu výtvarných umění Dílo. Písemné prameny pro výzkum umění ve veřejném prostoru socialistického Československa – Opuscula historiae atrium 2/2016
  • Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa – Zprávy památkové péče 3/2017


Drobné texty vznikající na okraji projektu, jako knižní recenze nebo rozhovory, jsou určeny propagaci aktivit projektu a pro informaci široké veřejnosti. Ve spolupráci s dalšími institucemi potom vznikají popularizační výstupy, jakým byla například mapa umění ve veřejném prostoru města Zlína.